Aktuality

Obecná pravidla soutěží na sociálních sítích značky Avokádo

Obecná pravidla spotřebitelských soutěží na sociálních sítích Facebook a Instagram

 

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž. Soutěží se rozumí spotřebitelská soutěž (dále jen „Soutěž“) pořádaná Organizátorem prostřednictvím jím provozovaného facebookového profilu @avokadocz, https://www.facebook.com/avokadocz/ nebo instagramového profilu @avokadocz_official, https://www.instagram.com/avokadocz_official/ (dále jen „Profil“) na sociální síti Facebook nebo Instagram (dále jen „Sociální síť“).
 2. Pravidla. Tato pravidla upravují podmínky Soutěže a jsou po celou dobu jejího trvání dostupná na internetové adrese: https://avokado.cz/aktuality/obecna-pravidla-souteze/.
 3. Organizátor. Organizátorem Soutěže je společnost Pěkný – Unimex s.r.o., sídlem Rubešova 72/9, Vinohrady, 120 00, Praha 2, identifikační číslo: 452 71 038 (dále jen „Organizátor“).
 4. Princip Soutěže. Organizátor umístí na svém Profilu příspěvek, který obsahuje mimo jiné (i) soutěžní otázku, výzvu k předložení různých tipů, nebo jinou obdobnou výzvu, (ii) obecné vymezení výhry, (iii) den ukončení Soutěže a (iv) odkaz na tato pravidla (dále jen „Soutěžní příspěvek“). Pod Soutěžní příspěvek může kdokoliv, kdo splňuje podmínky účasti v Soutěži, vložit odpověď na soutěžní otázku či výzvu ve formě komentáře. Vložením komentáře s odpovědí na soutěžní otázku se osoba stává účastníkem Soutěže (dále jen „Účastník Soutěže“); smaže-li Účastník Soutěže komentář s odpovědí před ukončením Soutěže, okamžikem jeho smazání přestává být Účastníkem Soutěže. Z Účastníků Soutěže následně za podmínek dále stanovených Organizátor vylosuje jednoho výherce, který obdrží výhru. Organizátor se může rozhodnout, že výherců soutěže vylosuje více; v tomto případě se tato pravidla použijí obdobně i pro případné další výherce Soutěže.
 5. Doba trvání soutěže. Soutěž probíhá od momentu vložení Soutěžního příspěvku na Profil, do konce dne, který je uveden v Soutěžním příspěvku jako den ukončení Soutěže.
 6. Podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která (i) má aktivní účet na Sociální síti, na které je pořádána Soutěž, (ii) je starší 15 let a (iii) má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky. Soutěžní příspěvek může obsahovat další podmínky účasti v Soutěži. Účast v Soutěži je zcela dobrovolná a nikdo nemůže být k účasti v Soutěži nucen.
 1. Výhra. Organizátor vymezí výhru v Soutěžním příspěvku. Pokud Organizátor výhru vymezí obecně (např. kuchyňská pánev), zvolení přesné specifikace a vlastnosti obecně vymezené výhry je věcí Organizátora.
 1. Vylosování výherce a předání výhry. Do 7 dnů od ukončení Soutěže Organizátor z Účastníků Soutěže vylosuje jednoho výherce. Organizátor poté bez zbytečného odkladu zveřejní výherce a kontaktuje ho soukromou zprávou prostřednictvím profilu, ze kterého výherce odeslal odpověď na soutěžní otázku, za účelem zjištění osobních údajů nutných k doručení výhry v rozsahu vymezeném v čl. II odst. 4 těchto pravidel. Pokud výherce nesdělí Organizátorovi tyto údaje do 14 dnů ode dne odeslání soukromé zprávy, právo výherce na výhru zaniká. Nedohodne-li se Organizátor s výhercem jinak, Organizátor odešle výhru výherci na jím zvolenou adresu v České republice, a to do 30 dnů ode dne, kdy výherce sdělil Organizátorovi všechny nezbytné údaje pro doručení.
 1. Souhlas výherce se zveřejněním na Profilu. Účastníci Soutěže svou účastí v Soutěži výslovně udělují souhlas s tím, že v případě výhry může Organizátor Soutěže zveřejnit osobní údaje výherce a informaci o jeho výhře na Profilu. Osobní údaje, které je Organizátor oprávněn zveřejnit, jsou: registrované jméno/přezdívka na Sociální síti, křestní jméno výherce, počáteční písmeno příjmení výherce a město, ze kterého výherce pochází, resp. město, do kterého se výhra doručuje.

 

II. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Správce. Správcem osobních údajů je Organizátor.
 2. Zpracovatel. Zpracovatelem je doručovatel výhry zvolený Organizátorem.
 3. Účel. Účelem zpracování osobních údajů Účastníků Soutěže je organizace a zajištění řádného průběhu Soutěže dle těchto pravidel, zejména vylosování výherce z Účastníků Soutěže a zaslání výhry výherci; právním základem pro zpracování je udělený souhlas subjektu údajů. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v Soutěži. Odvoláním souhlasu se zpracováním údajů, kterým je i smazání komentáře s odpovědí, do doby doručení výhry má za následek vyloučení ze Soutěže a ztrátu případného nároku na výhru.
 4. Předmět zpracování. Předmětem zpracování budou osobní údaje Účastníků Soutěže v rozsahu: registrované jméno/přezdívka na Sociální sítí (zpravidla jméno a příjmení), příp. jiné údaje, které Účastník soutěže uvede v komentáři, a v případě výherce rovněž (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) doručovací adresa, dále také (iv) e-mailová adresa a (v) telefonní číslo.
 5. Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje Účastníků Soutěže budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro vylosování výherce Soutěže. Osobní údaje výherce Soutěže budou zpracovávány po dobu 6 měsíců od okamžiku jejich poskytnutí.
 6. Nezpřístupnění údajů třetím osobám. Osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě vyjma doručovatele výhry, nebudou přeneseny do žádné třetí země a ani nebudou v jakékoli formě zveřejněny, vyjma osobních údajů výherce dle čl. I odst. 8 těchto pravidel. Pochopitelně však budou minimálně po dobu trvání Soutěže dostupné na Profilu.
 7. Práva Účastníka Soutěže. Účastníci Soutěže mají následující práva:
 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět;
 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
 • vyžádat si u správce přístup k zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • na přenositelnost osobních údajů, je-li to technicky proveditelné;
 • nechat zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování;
 • požadovat výmaz osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Organizátor povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů;
 • vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů.
 1. Stížnost Organizátorovi. Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených práv se může Účastník Soutěže obrátit na: pu@pekny-unimex.cz . Organizátor veškeré podněty a stížnosti řádně prověří.
 2. Stížnost UOOU. Účastník Soutěže může také podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).

 

 

III.  Ostatní ustanovení

 1. Kontaktní údaje. Kontaktní údaje Organizátora jsou: (i) kontaktní adresa: Pěkný-Unimex s.r.o., Veverská Bítýška, V Brance 712, PSČ 664 71, (ii) e-mail: pu@pekny-unimex.cz, (iii) telefonní číslo: +420 549 420 001.
 2. Souhlas s pravidly. Účastí v Soutěži Účastníci Soutěže souhlasí s obsahem těchto pravidel a zavazují se je dodržovat a jednat pouze v souladu s nimi.
 3. Náklady spojené s účastí v Soutěži. Náklady Účastníků Soutěže spojené s jejich účastí v Soutěži nese výhradně každý Účastník Soutěže sám. Účast v Soutěži není ze strany Organizátora zpoplatněna ani není vyžadován žádný finanční či věcný vklad.
 4. Vymáhání práv ze Soutěže. Účastníci Soutěže berou na vědomí, že na výhru není právní nárok, nelze ji tedy vymáhat ani převádět na jiného Účastníka Soutěže nebo třetí osobu.
 5. Osoby vyloučené ze Soutěže. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora nebo osoby, které se spolupodílejí na organizaci a provozování Soutěže.
 6. Sociální síť. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem Sociální sítě (tj. ze strany Facebooku nebo Instagramu) a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Sociální sítě nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči Účastníkům Soutěže.
 7. Změna pravidel Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady změnit pravidla Soutěže v průběhu jejího trvání nebo Soutěž předčasně ukončit, prodloužit, zrušit či pozastavit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno ve formě písemného dodatku k těmto pravidlům, který bude zveřejněn.
 8. Účinnost pravidel. Tyto obecná pravidla Soutěže nabývají účinností dne 11. 10. 2021.

Pěkný – Unimex s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

Více aktualit

Zpracováváme Vaše osobní údaje a využíváme cookies, abychom Vám ulehčili využívání našich služeb. Dověďte se více o naši Zásady ochrany soukromí. Seznamte se s Informační povinnost.

Souhlasím